få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Lär genom intressen (2 av 3): Var bor djuren?

fredag 12 Jan 2018 kl 10:33

Barn söker som sagt kunskap naturligt efter det som väcker intresse och ett exempel på något som är spännande och fascinerande för alla åldrar är Världens djur. Karaktärer i böcker, film och spel är ofta djur precis som många leksaker och kramdjur, så barn exponeras mycket för dessa i olika tappningar. Så det är bara naturligt att förr eller senare uppstår frågan: var bor djuren på riktigt?

Djur och kontinenterna är vanligt som tema eller projekt i förskolan och något som kan ta olika riktningar och kännas oändligt och lärorikt. Som världsmedborgare kan man inte heller få nog av fakta från våra olika kontinenter. Genom att lära om djur och andra levande ting och deras livsvillkor, lär man sig också att visa respekt. Man utvecklar den empatiska förmågan och tar ansvar.

Jag upplever att när man talar om djur så blir det också tydligare hur man kan påvisa kretslopp och att allt hör ihop i natur och djurrike. Man kan givetvis väva in allt möjligt spännande om våra kontinenter under resan runt jorden.

Session

  1. Börja med att gå från det stora till det lilla genom att visa en jordglob och visa på var land och vattnen finns. Benämn sedan de olika kontinenterna.
  2. Belys en kontinent i taget. Nämn kortfattat och visa bilder på de djur som är mest typiska för den kontinenten.
  3. Gör sedan Jarambas aktivitet ”Världens djur”
  4. Det kan vara roligt om barnen sedan själva får göra en avbild över kontinenterna och rita eller klistra djurbilder till rätt kontinent.
  5. Är det något djur som specifikt intresserar, stanna då upp och sök mer fakta tillsammans.
  6. Flödet av barns samlade tankar och erfarenheter genererar ett kooperativt lärande.
  7. Består barngruppen av olika nationaliteter kan det vara extra lärorikt att under samling även bjuda in föräldrar att delta, visa bilder från olika platser, titta på mat, språk, människor, byggnader och annat som intresserar barnen. Att se likheter och skillnader hos fenomen fascinerar.

Ur läroplanen för förskolan: 2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDEFörskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.