få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Matematik (2 av 3): Täck in matematiken med hjälp av Natur och Kultur!

fredag 2 Mar 2018 kl 10:18

“Matte” förknippas ofta väldigt tätt med räkning, men faktum är att det bara är en liten, liten del i det som matematik hjälper oss att förstå och kommunicera kring vår omvärld. Matteaktiviteter är roligt och inspirerande och lärorikt blir det med variationer som passar alla och är i linje med läroplanen.

Dagligen i förskolan uppmuntras barn till att räkna. Tillsammans belyser vi även siffror och symboler, sorterar, mäter, hittar och tillverkar form och mönster på många olika sätt. Innehållet i rim, ramsor, sång och spel av olika slag inkluderar givetvis också ofta matematik. Begreppen mängd, volym, vikt, antal och ordning behandlas ute liksom inne. Vid matsituationer som dukning och turtagning, under barns fria lek och samspel med varandra innefattas också en hel del matematik. I bygg och konstruktionslekar av olika slag förekommer det matematik såsom med legobitar, Kaplastavar, klossar, Plus Plus, tåg/bilbanor, lek med lera/sand, i utelek samt skapande och ateljéverksamhet.
I alla övergångar under dagen och på samlingar lyfter vi även fram tid och förändring.
Sorteringsövningar och bygg och konstruktionsmaterial som klossar, pärlor, och stenar finns naturligt i förskolemiljön. De flesta barn intresserar sig därför exempelvis för att sortera hitta likheter, olikheter och jämföra färg, form och storlek och utvecklar sitt lärande automatiskt.

Natur och Kulturs gedigna läromedel och figurerna Rutan och Randan som reflekterar och inspirerar på ett fint sätt utifrån barn och förskolans intresse för matematik finns i Jaramba.
Ni finner många roliga aktiviteter med matematikinnehåll såsom mängd och tal, mätning, rum och läge, sortera samt form och mönster i spellistan Matteaktiviteter. Givetvis utgår materialet från läroplanen och ni hittar det under ämnet Matematik i Jaramba Förskola.


Tips på hur man kan lägga upp en kortare session:

Märker ni att barnen intresserar sig för exempelvis sortering läs då Rutan och Randans bok om sortering som en introduktion till ämnet.

Böckerna utgår från väsentliga delar av förskolans matematik om mängd, mäta, läge, sortera och mönster. Efter varje bok följer samtalsfrågor som inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner följer efter varje bok. Gå sedan in på Matteaktiviteter och gör aktiviteten sortera strumporna.

Längre session:

Läs Rutan och Randans böcker om matematik.

Dessa böcker utgår från väsentliga delar av förskolans matematik om mängd, mäta, läge, sortera och mönster. Efter varje bok följer samtalsfrågor som inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner. Gör sedan aktiviteten sortera strumporna.

Följ upp med aktiviteter!

En idé kan vara att uppmuntra barnen att sortera i miljön såväl inomhus som utomhus. Gör barnen delaktiga i hur de vill utforma ordning.
Man kan exempelvis göra collage genom att klippa ut bilder i tidningar för att visa likheter och skillnader. Ta med föremål/bilder hemifrån att visa på samlingen, förslagsvis två olika strumpor eller klädesplagg så får aktiviteten en naturlig koppling till hemmet samt bokens historia.

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:
1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten
2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen
3. Hur/vad gjorde barnen
Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?
Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra
6. Hur går vi vidare
Vilken är kopplingen till läroplanen

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i läroplanen för förskolan

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,