få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Värdegrund och hållbarhet (del 1 av 3): Ny termin – nya kompisar

torsdag 16 Aug 2018 kl 10:11

Nu är det dags att träffas igen för att starta upp ett nytt läsår. Efter ett långt sommarlov känns det kanske som att börja om på flera olika sätt. En del barn byter till ny avdelning, nya kompisar börjar också vilket då innebär nya gruppkonstellationer. Kanske förskolan också har fått nya pedagoger. Det är mycket viktigt att lägga en bra grund redan i början av läsåret. Därför startar vi upp med att presentera och komplettera våra värdegrundsaktiviteter.

I läroplanen läser vi….

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

När jag läser dessa rader så inser jag också återigen och blir påmind om hur stort, viktigt och fantastiskt uppdrag vi har som pedagoger i förskolan. Att då arbeta med ett kompis-tema i början av läsåret gynnar gruppen för att ge barnen möjligheter att utveckla metoder att använda i det sociala samspelet, samt att de utökar förståelse för att ta hänsyn och respektera varandra i den gemensamma miljön.

Ofta leker vi en del ”lärakänna” lekar för att stärka barngruppen i och med att nya barn börjar i förskolan. Det finns otroligt många sätt att stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.

Vid temasamling och projekt i verksamheten finns det givetvis också många olika sätt och metoder att dokumentera detta på

Viktigast är ändå att alltid följa upp, lyssna, reflektera och ha återkommande samtal om hur man är en bra kompis enligt min erfarenhet  Ta tillvara på de stora som små situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Session

Som en del i värdegrundsarbete och för att stärka gruppklimatet tänkte jag därför att ”Känslornas pekbok” samt aktiviteten memory med känslor skulle kunna passa bra att börja med. Dessa finner man i spellistan Känslor under ämnet Värdegrund.

Jag upplever att barn som ser och samtidigt hör känslouttryck på ett tydligt sätt har lättare att relatera till och senare samtala kring sina egna erfarenheter om känslor. Under den dagliga verksamheten har jag ofta upptäckt att prata kring och identifiera känslor och uttryck kan ibland bli lite knepigt och att alla barn inte heller vill delta. I olika gruppkonstellationer stora som små har jag därför arbetat mycket kring bildspråk. Som ett steg att arbeta vidare i temat känslor har barnen fått i uppdrag att ta med bilder hemifrån. I detta fall skulle bilden visa någon person eller ett djur med ett tydligt känslouttryck som de får presentera inför sina kompisar.

I och med det får barnen ett inflytande över vad de vill presentera samt är delaktiga i hur samlingen och vidare samtal och aktiviteter utkristalliseras. För de som inte har möjlighet att skriva ut eller har glömt att ta med en bild kan man ha tidningar att tillgå på förskolan att klippa i. Vi pedagoger ställer givetvis öppna frågor som hur personen på bilen känner sig efter att vi tittat på bilder gemensamt med de olika känslouttrycken.

Detta arbetssätt har varit väldigt gynnsamt och de flesta barn vill även senare kontinuerligt återkoppla till egna erfarenheter. Då visar barnen respekt, intresse samt ökar förståelsen för varandras erfarenheter och kan senare relatera och utbrista fraser som exempelvis ”kommer du ihåg på den bilden så var hen glad”. ”Jag blev glad när”…osv

Det är också enligt min erfarenhet av detta arbetssätt med bilder väldigt smidigt och roligt att dokumentera samt synliggöra det som kommer fram i tankar, frågeställningar och det som barnen visar intresse för.

I ämnet Värdegrund kan ni också kika på den nya spellistan med Babyloonz. Här finns filmer och låtar om hur man är en bra kompis med samtalsfrågor till.

Mer om Babyloonz

Babyloonz är ett lekfullt barnprogram i lugnt tempo för små barn framtaget tillsammans med svenska förskolepedagoger som hjälpt till forma handlingen utifrån en tydligt värdebyggande grund.

I Värdegrund finner ni också sedan tidigare Linda Palms Kompisböcker med tillhörande aktiviteter och samtalsfrågor som är ypperliga till temasamlingar.

Mer om Kompisböckerna

Kompisböckerna av Linda Palm handlar om empati och socialt samspel. Berättelserna om Kanin och Igelkott tar utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

 

Vid dokumentation använder jag dessa dokumentation/reflektions-stödstolpar för att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?

2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?

3. Hur/vad gjorde barnen?

4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?

5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?

6. Hur går vi vidare?

7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till följande i lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskollärare ska ansvara för

• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

• att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Arbetslaget ska

• visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat

i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,