få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Värdegrund och hållbarhet (del 2 av 3): Lägg grunden för omtänksamhet tidigt

måndag 27 Aug 2018 kl 14:55

Att leka gruppstärkande lekar i början av terminen är vanligt. Men att verkligen utveckla social kompetens i samspel med andra, förstå sociala koder, turtagning samt utveckla empati och leva sig in i andras situation är inte helt självklart och enkelt för små barn. Att befästa detta grundläggande är mycket viktigt i förskolan och senare i livet. Gör därför barnen delaktiga i det som gäller för att alla ska må bra och trivas ihop.

Enligt min erfarenhet är det bästa att stanna upp när tillfällen till reflektion kring värdegrund ges. Låta det få gå i långsamt tempo, inte känna stress inför en lärorik situation utan snarare låta det som är så viktigt få ta sin tid att reda ut. Det som görs ordentligt i början av läsåret resulterar dessutom ofta i fina handlingar längre fram.

Peppy Pals är en serie prisbelönta spel, böcker, filmer och aktiviteter som lär barn 2-9 år om social och emotionell intelligens genom storytelling och humor. Konceptet är framtaget tillsammans med forskare och psykologer. Det är ett litet svenskt företag som ligger bakom serien och som utvecklat spel, aktiviteter och berättelser för att bygga empati.

Så här beskriver de själva sin grundtanke bakom Peppy Pals.
”Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn”.
”Vår ambition är att utrusta, stärka och vårda barns sociala och emotionella intelligens. Varje barn har rätt till lek, och att växa upp i en värld där snällhet och medmänsklighet anses vara lika viktigt som en akademisk utbildning”.
Peppy Pals finns i Jaramba Förskola sen tidigare, men nu får de alltså påfyllning med nya upplästa böcker och tillhörande samtalsfrågor. Utifrån detta har jag sen funderat ut ett förslag på en lärostund som ni hittar nedan.

Lärostund

Lyssna och titta på böckerna med Peppy Pals
Vilka ämnen verkar intressanta att ta upp med barnen?
Få stöd genom att läsa tillhörande samtalsfrågor.
Prata om snälla handlingar/ klipp ut eller uppmuntra barnen att ta med bilder föreställande snälla handlingar. Sätt upp dessa synligt i miljön och dokumentera.

Något jag gjort som kan vara väldigt uppskattat är att senare göra en ”kompissol”. Jag klipper ut en gul större cirkel som jag sätter upp synligt i miljön. Den placerar jag oftast där vi brukar sitta i samling. Sedan klipper vi strålar tillsammans, ungefär en i veckan där vi på dessa skriver gemensamma regler som ska gälla i gruppen och på förskolan. Strålarna kan innehålla text som till exempel: lyssna, säg förlåt, vänta på din tur, säga stopp osv.

För de lite yngre barnen har jag gjort ett kompishjärta istället (klippt ett stort rött pappershjärta) i vilken jag gått in lite mer i detalj och gjort det mer synligt med tydliga bilder runtom istället för text i början. Jag har själv valt bilder i början då barnen kan ha haft lite svårare att förstå och göra uppgiften. Däremot har det snabbt förstått budskapet, påverkat bildvalet och kunnat agera efter enkla och tydliga regler som vi ska förhålla oss till varandra i gruppen och för att öka trivseln och tryggheten i förskolan.

Senare under terminen har vi gjort individuella hjärtan där varje barn säger snälla saker om varandra. Barnen har fått säga fina saker om varandra och klippa ut och göra strålar utav dessa uttalanden

Jag upplever att barn mycket lättare sätter ord på handlingar, bygger upp sin empatiska förmåga och kan relatera till gemensamma regler och förhållningssätt genom denna enkla aktivitet.

Under förskolans uppdrag läser man att förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna och verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Föräldrarna kan alltså enligt min uppfattning enkelt bli delaktiga och uppmuntras att delta i aktiviteten hemma eller samtala vidare just om snälla handlingar, känslor och känslouttryck.

Man kan självklart även parallellt söka efter böcker i ämnet för att vidareutveckla, komplettera och nyansera om intresse uppstår vilket jag alltid gör.

 

När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp:

1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten?

2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen?

3. Hur/vad gjorde barnen?

4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för?

5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra?

6. Hur går vi vidare?

7. Vilken är kopplingen till läroplanen?

 

I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskollärare ska ansvara för
• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
• att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Arbetslaget ska
• visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat
i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,