få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Jaramba #hallbarhet

Värdegrund och Hållbarhet (Del 3 av 3): Håll Sverige Rent!
Barn har i allmänhet ett starkt och inneboende intresse av att lära sig om att göra rätt. Därför ser jag liksom många andra pedagoger en chans att ta tillvara på denna kraft redan i förskoleålder beträffande medvetenhet och intresset för miljön och hållbarhet. Våra barn och framtida barn ska ju ta över efter oss och då är det mycket viktigt att de engagerar sig och framförallt ökar sin kunskap om miljö och natur. Få dem att se miljön i ett större perspektiv samt förstår och ser vikten av ta hand om vår jord på bästa sätt. Ur läroplanen läser vi: Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Det är kanske inte helt enkelt att förklara och visa på hur allt hänger ihop, men barn som får se saker och ting i större helheter först innan man går in på detaljer brukar lära sig snabbare och hittar fler intressepunkter att lära kring enligt min erfarenhet. Det skapar också trygghet med ett gott förhållningssätt till hållbarhet, en omsorg och respekt för allt levande samt naturens kretslopp och närmiljön. Därför blir och är källsortering exempelvis ett viktig del i undervisning och barns vardag. Men ofta ser nog barnen knappt varken soprum, sopstation eller något led i nedbrytningsprocessen. De blir som att man enbart ser behållare som försvinner iväg. Hur kan man då tydliggöra detta? Jag har källsorterat redan med de yngre barnen från start av höstterminen och visat mycket med bilder samt små klipp och barnen har fått flertalet sorterings övningar med bilder på skräp i olika kategorier. Jag tror på att göra det så enkelt som möjligt och visa på på olika sätt med tal, bilder (rörliga samt utskrivna), text, riktiga föremål så att det blir ett så roligt, varierande, naturligt och smidigt moment för alla. Det tror jag är en bra början för att aktivt bli engagerad i miljö och naturvård. Session Denna vecka introducerar vi en ny spellista med aktiviteter från Håll Sverige Rent. Exempelvis hittar ni aktiviteten sant eller falskt och sortera skräp i skräplabyrinten. Förslag på vad man kan göra med barnen är att sedan låta de bli delaktiga i att sätta ut lådor/behållare som de skrivit/illustrerat skyltar till. Så låt därefter de olika ”stationerna” ha ansvarsbarn för olika saker/behållare, växla ansvar så att alla få ta del av områdena samt lär av varandra. Se till att barnen får följa med till stora sopstationer i närmiljön. Gå på skräppromenader ute under hela året och sortera tillsammans. En fråga som fängslat flertalet barn jag har haft under årens lopp är hur lång tid nedbrytningsprocessen tar för olika föremål. Då det dykt upp har jag skrivit ut bilder på detta och placerat ut i miljön samt lagt saker i små jordfyllda lådor utomhus för att tydliggöra och för att barnen i verkligheten kan se hur stor skillnad de olika föremål tar på sig att brytas ned. Exempel på skräp kan vara frukt, en pappbit, något i metall, en plast flaska osv. Det finns så mycket att utforska och infallsvinklarna är spännande och lärorika för alla. Exempelvis kan djurs habitat, det vill säga djurs boende miljö, och hur viktigt det är att vara mån om att vara rädd om naturen för deras skull lockat många barn jag träffat att forska kring. Detta ökar förståelsen för hur kretsloppen hänger ihop samt får barnen att utöka sin empatiska förmåga dessutom. Populärt inslag under året med tema hållbarhet jag har gjort under åren är att tillverka nya saker av befintligt eller medtaget skräp. Låt barnen använda fantasin. Vi har exempelvis ofta gjort fina askar till förvaring, leksakshus/dockhus/akvarium av pappkartonger, pennburkar av metall burkar och så vidare. Bygga skräprobotar och andra större projekt har också lockat barnen under åren. När det gäller att återanvända såsom att ordna det så populära klädbytardagarna alternativt leksaksbytardagar är det dessutom enkelt att göra vårdnadshavare delaktiga och engagerade.   [playlist id="48339" context="jrf"]   I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö: Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Förskollärare ska ansvara för– • att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, – ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, ska stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, Arbetslaget ska • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla – barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och – föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.   När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp: 1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten? 2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen? 3. Hur/vad gjorde barnen? 4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för? 5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra? 6. Hur går vi vidare? 7. Vilken är kopplingen till läroplanen?
torsdag 30 Aug 2018 kl 18:17
Värdegrund och hållbarhet (del 2 av 3): Lägg grunden för omtänksamhet tidigt
Att leka gruppstärkande lekar i början av terminen är vanligt. Men att verkligen utveckla social kompetens i samspel med andra, förstå sociala koder, turtagning samt utveckla empati och leva sig in i andras situation är inte helt självklart och enkelt för små barn. Att befästa detta grundläggande är mycket viktigt i förskolan och senare i livet. Gör därför barnen delaktiga i det som gäller för att alla ska må bra och trivas ihop. Enligt min erfarenhet är det bästa att stanna upp när tillfällen till reflektion kring värdegrund ges. Låta det få gå i långsamt tempo, inte känna stress inför en lärorik situation utan snarare låta det som är så viktigt få ta sin tid att reda ut. Det som görs ordentligt i början av läsåret resulterar dessutom ofta i fina handlingar längre fram. Peppy Pals är en serie prisbelönta spel, böcker, filmer och aktiviteter som lär barn 2-9 år om social och emotionell intelligens genom storytelling och humor. Konceptet är framtaget tillsammans med forskare och psykologer. Det är ett litet svenskt företag som ligger bakom serien och som utvecklat spel, aktiviteter och berättelser för att bygga empati. Så här beskriver de själva sin grundtanke bakom Peppy Pals. ”Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn”. ”Vår ambition är att utrusta, stärka och vårda barns sociala och emotionella intelligens. Varje barn har rätt till lek, och att växa upp i en värld där snällhet och medmänsklighet anses vara lika viktigt som en akademisk utbildning”. Peppy Pals finns i Jaramba Förskola sen tidigare, men nu får de alltså påfyllning med nya upplästa böcker och tillhörande samtalsfrågor. Utifrån detta har jag sen funderat ut ett förslag på en lärostund som ni hittar nedan. Lärostund Lyssna och titta på böckerna med Peppy Pals Vilka ämnen verkar intressanta att ta upp med barnen? Få stöd genom att läsa tillhörande samtalsfrågor. Prata om snälla handlingar/ klipp ut eller uppmuntra barnen att ta med bilder föreställande snälla handlingar. Sätt upp dessa synligt i miljön och dokumentera. [playlist id="48337" context="jrf"] Något jag gjort som kan vara väldigt uppskattat är att senare göra en ”kompissol”. Jag klipper ut en gul större cirkel som jag sätter upp synligt i miljön. Den placerar jag oftast där vi brukar sitta i samling. Sedan klipper vi strålar tillsammans, ungefär en i veckan där vi på dessa skriver gemensamma regler som ska gälla i gruppen och på förskolan. Strålarna kan innehålla text som till exempel: lyssna, säg förlåt, vänta på din tur, säga stopp osv. För de lite yngre barnen har jag gjort ett kompishjärta istället (klippt ett stort rött pappershjärta) i vilken jag gått in lite mer i detalj och gjort det mer synligt med tydliga bilder runtom istället för text i början. Jag har själv valt bilder i början då barnen kan ha haft lite svårare att förstå och göra uppgiften. Däremot har det snabbt förstått budskapet, påverkat bildvalet och kunnat agera efter enkla och tydliga regler som vi ska förhålla oss till varandra i gruppen och för att öka trivseln och tryggheten i förskolan. Senare under terminen har vi gjort individuella hjärtan där varje barn säger snälla saker om varandra. Barnen har fått säga fina saker om varandra och klippa ut och göra strålar utav dessa uttalanden Jag upplever att barn mycket lättare sätter ord på handlingar, bygger upp sin empatiska förmåga och kan relatera till gemensamma regler och förhållningssätt genom denna enkla aktivitet. Under förskolans uppdrag läser man att förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna och verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Föräldrarna kan alltså enligt min uppfattning enkelt bli delaktiga och uppmuntras att delta i aktiviteten hemma eller samtala vidare just om snälla handlingar, känslor och känslouttryck. Man kan självklart även parallellt söka efter böcker i ämnet för att vidareutveckla, komplettera och nyansera om intresse uppstår vilket jag alltid gör.   När man dokumenterar använder jag dessa dokumentation/reflektions stödstolpar att tänka kring alla aktiviteter i barngrupp: 1. Vad är våra tankar/bakgrund till aktiviteten? 2. Vilken utmaning vill vi ge till barnen? 3. Hur/vad gjorde barnen? 4. Vad sa dem/Vad visade barnen intresse för? 5. Reflektioner från oss/Vad blev bra/mindre bra? 6. Hur går vi vidare? 7. Vilken är kopplingen till läroplanen?   I just den här sessionen skulle man kunna koppla till/förankra i lpfö Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, Förskollärare ska ansvara för • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Arbetslaget ska • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
måndag 27 Aug 2018 kl 14:55