Jaramba logo

Integritetspolicy

Vi på Ampd AB är måna om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa alla, vid var tid, gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas. Klicka på länkarna nedan för att komma till valt avsnitt.

De Allmänna villkoren, www.jaramba.se/terms-and-conditions och integritetspolicyn utgör tillsammans avtalet mellan dig och Ampd AB. De definitioner och begrepp som förekommer i denna integritetspolicy har samma innebörd som de har i de Allmänna villkoren om inget annat anges.

Allmän information

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig?
Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor
Integritetsskydd och säkerhet
Dina rättigheter
Hur samlas personuppgifter in?

Behandling av personuppgifter

För dig som använder tjänsten ”Jaramba Förskola”
För dig som använder tjänsten ”Jaramba”
För dig som deltar i en marknadsundersökning eller liknande
För dig som deltar i en tävling eller liknande
För dig som får digitala nyhetsbrev, övrig information och marknadsföring via e-post
För dig som är kontaktperson hos leverantör
För dig som söker arbete, praktik eller frilansuppdrag på Ampd och lämnar ditt CV till oss
Så här hanterar vi personuppgifter i e-post
Profilering

Cookies

Vad är en cookie?
Vilka typer av cookies vi använder och varför vi använder dem
Blockera cookies

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn och kontaktuppgifter, men det kan även vara bilder av individer

och ljudupptagningar som behandlas i dator även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Tillbaka till menyn

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig?

Ampd AB (org.nr 559187-3269) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter, eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, invända mot en intresseavvägning eller något annat, vänligen kontakta oss genom att mejla ditt ärende till [email protected] eller skriv till:

Ampd AB
Att: CPO
Maria Skolgata 36
118 53 Stockholm
Tillbaka till menyn

Integritetsskydd och säkerhet

Ampd AB säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och vår datalagring, vår marknadsföring, vår distribution samt våra ekonomiska transaktioner. Sådan tredje part hanterar då personuppgifterna som vårt personuppgiftsbiträde, och behandling av personuppgifterna sker enbart för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi upprättar skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de blir bundna av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet om lagen kräver det och även till ombud vid en eventuell tvist. Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av Ampd AB:s verksamhet.

Vi kommer att skydda dina personuppgifter genom att tillämpa en adekvat IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de personuppgiftsbiträden vi anlitar. Du kommer inte bli föremål för beslut tagna av oss som enbart grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Vi behandlar inte personuppgifter från personer som är under 18 år. I förekommande fall är det vårdnadshavare eller annan person över 18 år som registrerar sig för de tjänster som den underåriga sedan använder.

Vi lagrar principiellt inte heller s.k. känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter är t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning eller genetiska och biometriska uppgifter.
Tillbaka till menyn

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter Ampd AB behandlar om dig och att få dem rättade. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller att personuppgifterna raderas om inte behandlingen är en förutsättning för att Ampd AB ska kunna uppfylla sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

Vill du ha ett registerutdrag, utnyttja din eventuella rätt till dataportabilitet, invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering, invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör

under den lagliga grunden intresseavvägning eller om du bara behöver hjälp med något annat kring dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig. Vi har alltid som mål att du ska känna dig trygg och rättvist behandlad av oss då det gäller din integritet.
Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter lagrade av oss hittar du kontaktuppgifter till dem här: www.imy.se
Tillbaka till menyn

Hur samlas personuppgifter in?

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare lämnar dina uppgifter till oss i samband med t.ex. skapande av ett användarkonto. Passiv insamling sker exempelvis genom att information samlas in om din användning av media i tjänsterna och genom tekniska verktyg som cookies.
Tillbaka till menyn

Behandling av personuppgifter

För dig som använder tjänsten ”Jaramba Förskola”

Sammanfattat ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Sammanfattat är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter att möjliggöra digital registrering och att ge tillgång till tjänsten samt att utveckla och förbättra våra tjänster utifrån olika tekniska förutsättningar.

Ändamål: Att skapa och hantera avtal för tjänsten (såväl testlicenser som betalda licenser)  

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Namn på kontaktperson
 • Epost-adress. E-postadress kan med fördel vara till förskolan/avdelningen
 • Telefonnummer kan med fördel vara till förskolan/avdelningen
 • Titel på kontaktperson, i det fall det önskas av kontaktpersonen

Övriga uppgifter som behandlas:

 • KundID
 • Namn på Kommun
 • Organisationsnummer
 • Eventuella referensnummer
 • Namn på förskolan
 • Adress till förskolan
 • Eventuella avdelningar på förskolan

 Ändamål: Att ge tillgång till tjänsten / inloggning

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Inga personuppgifter behandlas
 • Användande sker med gemensam inloggning av typen ”Solstrålen1”, ”Solstrålen2”, ”Solstrålen3” och så vidare (ofta namn på förskola eller avdelningar på förskola)

Övriga uppgifter som behandlas är teknisk information som:

 • IP-adress
 • Särskilda enhetsidentifierare (UID)
 • operativsystem som används
 • Version av appen som är nedladdad

Systeminformation
Personuppgifter för ovan två ändamål behandlas i samma system, vilket gör att kontaktperson kan kopplas till inloggningsuppgifter (användarnamn) till tjänst.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgiftsbehandlingarna för ovan två ändamål är nödvändiga för att fullgöra avtal med den registrerade kunden.

Lagringsperiod och Gallring
Personuppgifter för ovan två ändamål lagras under tiden för den aktiva licensperioden + ett år efter uppsägning. Om förnyelse av avtal inte skett raderas eller avidentifieras personuppgifter därefter.

Under period för inaktivt avtal behandlas personuppgifter under den lagliga grunden intresseavvägning. Begärs personuppgifter raderade under tiden för passiv prenumeration så sker det utan fördröjning.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant som sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas eller avidentifieras även dessa.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

Ändamål: Fakturering, betalning och redovisning

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Eventuella Kundreferenser. Ofta kostnadsställen eller andra kombinationer av siffror och bokstäver och ibland namn på förskola, avdelning eller kontaktperson
 • Epost-adress för e-postad PDF-faktura. Vi efterfrågar funktions- men får ibland personlig e-postadress.

Övriga uppgifter som behandlas:

 • Namn på Kommun
 • Organisationsnummer
 • Namn på Förskola
 • Fakturaadress
 • Eventuellt namn på förskolan (för mottagarens referens)
 • Eventuellt leveransadress (för mottagarens referens)
 • Betalningsvillkor etcetera

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i separat system avsett för bokföring och ekonomisk administration.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgiftsbehandlingen för ovan ändamål är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade och för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.

Lagringsperiod och Gallring
Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för den aktiva licensperioden + ett år efter uppsägning. Om förnyelse av avtal inte skett raderas eller avidentifieras personuppgifter därefter.

Under period för inaktivt avtal behandlas personuppgifter under den lagliga grunden intresseavvägning. Begärs personuppgifter raderade under tiden för passiv prenumeration så sker det utan fördröjning.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant som sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas eller avidentifieras även dessa.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

Ändamål: Support på tjänst, avtal och fakturering

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Namn,
 • Epost-adress
 • Telefonnummer
 • Diverse ostrukturerade personuppgifter som genereras i det specifika supportärendet som hanteras

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas via telefon och e-postkonversation samt i vissa fall i avsedda system för längre och säkrare lagring.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgiftsbehandlingen för ovan ändamål är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade och för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås, under avtalets löptid och efter avtalets löptid. För övriga supportärenden behandlar vi de personuppgifter som anges ovan under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod och Gallring

 • Vanliga personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) i ett supportärende lagras så länge ett ärende är aktuellt och utifrån en bedömning om behov av eventuell återkoppling upp till ett år efter avslutat ärende. Därefter raderas eller avidentifieras alla personuppgifter.
 • Extra skyddsvärda personuppgifter (till exempel avtalsuppgifter eller ekonomisk information som kan kopplas till en personuppgift) och annan information som kan ligga nära privatlivet, s.k. integritetskänsliga personuppgifter behandlas endast i bifogade filer. Bifogade filer som innehåller integritetskänsliga uppgifter som kan kopplas till person krypteras.
 • E-postkommunikation som innehåller integritetskänsliga personuppgifter behandlas till dess att de utifrån ett kommunicerat ändamål, med stöd av laglig grund, har flyttats till ett mer strukturerat format. Efter det raderas den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifieras personuppgifterna med minimal fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad, omfattas då av gällande dataskyddsregler.
 • Som avsändare av e-post behandlas känsliga personuppgifter bara i yttersta undantagsfall, och sådana uppgifter behandlas enbart under kortast möjliga tid. Om ett kommunicerat ändamål finns och om det finns stöd av en laglig grund, flyttar vi över personuppgifterna till ett mer strukturerat format. Efter det raderar vi den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifierar personuppgifterna utan fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad omfattas då av gällande dataskyddsregler.
 • Under den e-postkonversation som pågår vidarebefordras aldrig dina integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter utanför vår organisation eller till tredje part utan att först ha kommit överens om det med dig.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Tillbaka till menyn

För dig som använder tjänsten ”Jaramba”

Sammanfattat ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra digital registrering, att ge tillgång till digitala prenumerationstjänster, att administrera konton samt att utveckla och förbättra våra tjänster utifrån olika tekniska förutsättningar.

Ändamål: Att ge tillgång till prenumerationstjänst / inloggning

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • ID
 • Namn,
 • Epost-adress
 • Föräldrar kan i tjänsten även registrera upp till tre namn eller alias och födelsedatum för att anpassa utbudet till åldern på barnen. Den informationen är frivillig.

Övriga uppgifter som behandlas är teknisk information som:

 • IP-adress
 • Särskilda enhetsidentifierare (UID)
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Version av appen som är nedladdad

Om du har tecknat en prenumeration behandlas även:

 • Betalningskvittenser
 • Information om betalningslösning
 • Betalningshistorik
 • Användande av media i tjänsten, såsom använd tid och datum för användande.

System
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i separat system avsett för hantering av digitala konton och prenumerationer.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgiftsbehandlingarna för ovan ändamål är nödvändiga för att tillgängliggöra tjänsten och fullgöra de åtaganden som beskrivs i Jarambas Allmänna villkor, www.jaramba.se/terms-and-conditions.

Lagringsperiod och Gallring
Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för den aktiva prenumerationen + ett år efter uppsägning. När din prenumeration varit passiv i ett år och du inte antagit erbjudanden om förlängning raderas eller avidentifieras dina personuppgifter.

Under period för inaktivt avtal behandlas personuppgifter under den lagliga grunden intresseavvägning. Begärs personuppgifter raderade under tiden för passiv prenumeration så sker det utan fördröjning.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant som sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas eller avidentifieras även dessa.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

Ändamål: Support på prenumerationstjänst

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Namn,
 • Epost-adress
 • Telefonnummer
 • Diverse ostrukturerade personuppgifter som genereras i det specifika supportärendet som hanteras.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i avsedda system för Helpdesk och support.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas utanför EU/EES (i USA), med stöd av Privacy Shield. EU- och UK-personuppgiftsdata behandlas även i enlighet med standardavtalsklausuler.

Laglig grund
Personuppgiftsbehandlingen för ovan ändamål är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade och för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan prenumeration ingås, under aktiv prenumeration och efter prenumeration. För övriga supportärenden behandlar vi de personuppgifter som anges ovan under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod och Gallring

 • Vanliga personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) i ett supportärende lagras så länge ett ärende är aktuellt och utifrån en bedömning om behov av eventuell återkoppling upp till ett år efter avslutat ärende. Därefter raderas eller avidentifieras alla personuppgifter.
 • Supportärenden som innefattar extra skyddsvärda personuppgifter (till exempel ekonomisk information som kan kopplas till en personuppgift) och annan information som kan ligga nära privatlivet, s.k. integritetskänsliga personuppgifter behandlas så länge ett ärende är aktuellt. Därefter raderas eller avidentifieras de personuppgifterna.
 • Känsliga personuppgifter behandlas bara i yttersta undantagsfall och under kortast möjliga tid. Därefter raderas eller avidentifieras de personuppgifterna.
 • Under den supportkonversation som pågår vidarebefordras aldrig dina integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter utanför vår organisation eller till tredje part utan att först ha kommit överens om det med dig.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Tillbaka till menyn

För dig som deltar i en marknadsundersökning eller liknande

Ändamål: Marknadsundersökning eller liknande
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig möjligheten att frivilligt delta i digitala undersökningar eller liknande för att hjälpa oss att förbättra vår tjänst och vårt utbud.

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • e-postadress.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas ifrån fall till fall avsedda system, utifrån typ av aktivitet.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgifter för ovan ändamål behandlar vi i kontakten med dig under den lagliga grunden intresseavvägning och de personuppgifter som behandlas under själva marknadsundersökningen utifrån ditt samtycke.

Lagringsperiod
Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för den aktuella marknadsundersökningen (inklusive eventuell utvärdering), dock maximalt i ett år efter att marknadsundersökningen genomförts. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Tillbaka till menyn

För dig som deltar i en tävling eller liknande

Ändamål: Tävlingar eller liknande
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig möjligheten att frivilligt delta i digitala tävlingar eller liknande.

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • e-postadress.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas ifrån fall till fall avsedda system, utifrån typ av aktivitet.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgifter för ovan ändamål behandlar vi i kontakten med dig under den lagliga grunden intresseavvägning och de personuppgifter som behandlas under själva tävlingen utifrån ditt samtycke.

Lagringsperiod
Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för den aktuella tävlingen (inklusive eventuell utvärdering), dock maximalt i ett år efter att marknadsundersökningen genomförts. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Tillbaka till menyn

För dig som får digitala nyhetsbrev, övrig information och marknadsföring via e-post

Ändamål: Att skicka digitala nyhetsbrev, övrig information och marknadsföring via e-post
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig information om innehåll och händelser i dina tjänster samt ge information om och marknadsföra relevant verksamhet.

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • medlems- eller kund-ID
 • e-postadress.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i avsedda system för digitala nyhetsbrev.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas utanför EU/EES (i USA), med stöd av Privacy Shield. EU- och UK-personuppgiftsdata behandlas även i enlighet med standardavtalsklausuler.

Laglig grund
Personuppgifter för ovan ändamål behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod
Personuppgifter för ovan ändamål lagras så länge du önskar få digitala nyhetsbrev, övrig information och marknadsföring via e-post. Du kan när du vill avregistrera dig genom att klicka på länken för avregistrering i e-postutskicket. Då upphör behandlingen av dina personuppgifter i vårt system för detta ändamål.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.
Tillbaka till menyn

För dig som är kontaktperson hos leverantör

Ändamål: Kontakt med leverantörer
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att förenkla kontakter med våra leverantörer.

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Namn på kontaktpersoner
 • E-postadress

Övriga uppgifter som behandlas:

 • KundID
 • Organisationsnummer
 • Namn på företaget
 • Adress till företaget
 • betalningsinformation

Observera! För det fall leverantören utgörs av en enskild firma eller privatperson, kan även privata kontaktuppgifter behandlas. Om du har en enskild firma kan vi behöva behandla firmans organisationsnummer (ditt personnummer) för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera din firma.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i separat system avsett för bokföring och ekonomisk administration.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgifter för ovan ändamål är nödvändig för att fullgöra avtal med den registrerade och för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.

Lagringsperiod och Gallring
Personuppgifter för ovan ändamål lagras under tiden för affärsrelationen med leverantören

När det inte kvarstår ekonomiska transaktioner mellan Ampd AB och leverantören som du är kontaktperson för under två år, raderas eller avidentifieras alla personuppgifter vi behandlat. Under den tid affärsrelationen är inaktivt behandlar vi dina personuppgifter under den lagliga grunden intresseavvägning.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant som sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas eller avidentifieras även dessa.

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Tillbaka till menyn

För dig som söker arbete, praktik eller frilansuppdrag på Ampd och lämnar ditt CV till oss

Ändamål: Ta emot arbetsansökningar, praktikförfrågningar eller förfrågningar om frilansuppdrag.
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att förenkla tillgången till den jobbansökan du skickar in samt att kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsprocesser.

För ovan ändamål behandlas följande direkta personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • ditt CV
 • ditt personliga brev
 • Övrig information som du lämnar.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas i separat system avsett för ändamålet.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Personuppgifter för ovan ändamål behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod och Gallring
Personuppgifter för ovan ändamål lagras i upp till två år och om inget samarbete har påbörjats raderas dina personuppgifter och ditt CV efter den tiden.

Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader.

Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

Se även Ändamål: Möjliggöra e-post postkonversationer
Tillbaka till menyn

Så här hanterar vi personuppgiftsbehandlingar i e-post

Ändamål: Möjliggöra e-post postkonversationer
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter möjliggöra e-postkonversationer med eller utan bifogade dokument inom ramen för vår verksamhet.

Systeminformation
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas via e-postkonversation samt i vissa fall i avsedda system för längre och säkrare lagring.

Vart behandlas personuppgifter
Personuppgifter för ovan ändamål behandlas inom EU/EES.

Laglig grund
Vi behandlar personuppgifter i inkommande e-post under den lagliga grunden intresseavvägning.

När vi läst e-posten görs en ny bedömning om vilken laglig grund vi har för den eventuellt fortsatta personuppgiftsbehandlingen som gäller specifikt för just den behandlingen.

Behandling av dina personuppgifter och lagringsperioder
Som avsändare av e-post behandlar vi enbart personuppgifter av vanlig typ (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) direkt i brödtexten. Som längst lagrar vi den typen av e-post med personuppgifter i två år efter att kontakt upphört. Efter det raderar vi mejlet eller avidentifierar personuppgifterna.

Som avsändare av e-post behandlar vi extra skyddsvärda personuppgifter, t.ex. personnummer, bankkontonummer, ekonomisk information, och annan information som ligger nära privatlivet, s.k. integritetskänsliga personuppgifter, endast i bifogade filer. Vi krypterar alltid bifogade filer som innehåller integritetskänsliga personuppuppgifter.

E-postkommunikation som innehåller integritetskänsliga personuppgifter behandlar vi till dess att vi har flyttat över personuppgifterna till ett mer strukturerat format utifrån ett kommunicerat ändamål som har stöd av en laglig grund. Efter det raderar vi den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifierar personuppgifterna med minimal fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad, omfattas då av gällande dataskyddsregler.

Som avsändare av e-post behandlar vi känsliga personuppgifter bara i yttersta undantagsfall, och sådana uppgifter behandlas enbart under kortast möjliga tid. Om ett kommunicerat ändamål finns och om vi har stöd av en laglig grund, flyttar vi över personuppgifterna till ett mer strukturerat format. Efter det raderar vi den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifierar personuppgifterna utan fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad omfattas då av gällande dataskyddsregler.

Under den e-postkonversation som pågår vidarebefordrar vi aldrig dina integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter utanför vår organisation eller till tredje part utan att först ha kommit överens om det med dig.

Om du vill få dina personuppgifter raderade tidigare än vad som anges ovan kan du när du vill kontakta mottagaren eller avsändaren av e-posten hos oss så hjälper den personen dig.
Tillbaka till menyn

Profilering

Profilering innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga dina intressen eller dina personliga preferenser.

Vi använder oss av profilering för att anpassa innehållet i vissa tjänster till den ålderskategori som respektive barn tillhör (om sådan uppgift har lämnats av dig) samt för att säkerställa att marknadsföring och information som skickas ut till dig är relevant och intressant för dig och ditt val av tjänst. Profilering görs baserat på de uppgifter du har lämnat till oss, samt baserat på information vi har samlat in om din användning av våra tjänster.

Vi kan också använda profilering i vår kommunikation och marknadsföring via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än www.jaramba.se. Du kan närsomhelst invända mot den profilering som utförs genom att kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor”.

Integritetspolicyn uppdaterades 2021-03-20
Tillbaka till menyn

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används exempelvis för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till de angivna utgångsdatumen för respektive cookie.
Tillbaka till menyn

Vilka typer av cookies vi använder och varför vi använder dem

Strikt nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla vår hemsida. De mäter antalet unika besökare eller tillhandahåller vissa funktioner (exempelvis automatisk inloggning).

Statistik
Dessa cookies gör det möjligt för oss att samla in information om hur besökare använder vår hemsida. Vi använder informationen för att framställa rapporter och för att utveckla och förbättra hemsidan och tjänsterna. För detta ändamål använder vi Google Analytics som är en webbanalystjänst. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapporter och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Google Analytics dataskyddspolicy. Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Funktionella cookies
Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa hemsidan och tjänsterna efter de inställningar och val du har gjort, exempelvis för att komma ihåg ditt användarnamn eller land.

Annonscookies
Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Övrigt
Utöver de cookies som nämns ovan kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på hemsidan, i tjänsterna och i e-postutskick i syfte att samla in statistik och för att förbättra och utveckla hemsidan och tjänsterna.
Tillbaka till menyn

Blockera cookies

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina inställningar på din webbläsare till att blockera cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av hemsidan eller tjänsterna inte kommer att fungera korrekt.

Cookiesinformationen uppdaterades 2021-03-20

Tillbaka till menyn