Jaramba logo

Allmänna villkor

Detta gäller för användande av Jaramba

Dessa Allmänna villkor är juridiskt bindande mellan dig och Jaramba/Ampd AB, org.nr. 559187-3269 (“Jaramba/Ampd”) och styr din användning av Jaramba/Ampd strömmande tjänst Jaramba (“Tjänsten”). Jaramba tillhandahålls via hemsidan www.jaramba.se (“Hemsidan”) och genom den mobila applikationen (“Appen”). Tjänsten är primärt en prenumerationstjänst som du får tillgång till genom att teckna ett abonnemang (“Abonnemang”). Priset på Abonnemanget varierar beroende på det innehåll som erbjuds i respektive Abonnemang. Om du avslutar din prenumeration på Tjänsten, har du fortsatt tillgång till Tjänsten i form av en gratisversion med begränsat innehåll. Dessa Allmänna villkor gäller oavsett vilken typ av abonnemang du har, dvs även för gratisversionen av Tjänsten. Observera att du måste läsa igenom och godkänna de Allmänna villkoren samt Jaramba/Ampd integritetspolicy (“Integritetspolicy”) innan du använder Tjänsten. De Allmänna villkoren och Integritetspolicyn utgör tillsammans Avtalet mellan dig och Jaramba/Ampd.

1. Tillgång till Tjänsten

1.1 För att få tillgång till Tjänsten behöver du acceptera de Allmänna villkoren och Integritetspolicyn i sin helhet och skapa ett användarkonto (“Användarkonto”). Genom att markera rutan “Jag godkänner” när du skapar ett Användarkonto bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har målsmans tillstånd att ingå avtal med Jaramba/Ampd, att du bor i Sverige, att den information du lämnar när du skapar ditt Användarkonto är sann, korrekt och komplett, att du kommer att uppdatera informationen så att den alltid är aktuell och att du godkänner dessa Allmänna villkor samt Integritetspolicyn samt att du vill betala för Tjänsten. När du inte längre betalar för Tjänsten övergår den istället till en gratisversion med begränsat innehåll. 1.2 När du skapat tillgång till Tjänsten enligt vad som anges under punkt 1.1 erhåller du ett e-postmeddelande med bekräftelse på din beställning av Tjänsten. Om du inte inom 1 dygn erhåller en bekräftelse eller om bekräftelsen avviker från din beställning ber vi dig meddela kundtjänst så snart som möjligt. 1.3 Du får inte använda Tjänsten om du är under 18 år och saknar målsmans godkännande. 1.4 Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Jaramba/Ampd.

2. Användning av Tjänsten

2.1 För åtkomst till Tjänsten loggar du in med ditt användarnamn och lösenord. Tjänsten innebär att du kan streama innehåll, t ex tecknad film och inlästa barnböcker, till din surfplatta, smartphone eller annan motsvarande utrustning. Av Hemsidan och Appen framgår vilka produkter (“Utbud”) som från tid till annan erbjuds inom Tjänsten.

2.2 Du har möjlighet att få tillgång till Utbudet i det Abonnemang du har valt via ditt Användarkonto på det antal enheter som framgår av ditt Abonnemang.

2.3 Du ansvarar själv för att din mobila enhet uppdateras med den programvara som krävs från tid till annan för att ta del av Tjänsten.

2.4 Du ansvarar alltid själv för alla internetavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användning av Tjänsten.

3. Användningsbegränsningar

3.1 Du godkänner att det är förbjudet att:

  • Kopiera, reproducera, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt förfoga över någon del av Tjänsten eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna villkor eller av vad som framgår av ditt Abonnemang.

  • Ägna dig åt “reverse engineering” eller skapa en mjukvara som är beroende av eller härledd ifrån Tjänsten eller någon del därav.

  • Försöka få obehörig tillgång till Appen, Hemsidan, server på vilka de är lagrade eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem.

  • Medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt.

  • Angripa Tjänsten genom Denial of Service attacker, inbegripet men inte begränsat till, överbelastningsattacker.

4. Abonnemangen

4.1 Tjänsten innehåller flera olika Abonnemang. I respektive Abonnemang får du löpande tillgång till det Utbud som ingår i det Abonnemang som du har valt. Du kan prenumerera på flera olika Abonnemang samtidigt. Jaramba/Ampd kan komma att ändra abonnemangsformerna från tid till annan, inklusive att ta bort eller på annat sätt förändra den begränsade gratisversionen av Tjänsten.

4.2 Priser för de olika Abonnemangen framgår av Hemsidan. Samtliga priser anges i svenska kronor och anges inklusive moms för de Abonnemang som riktar sig mot privatpersoner och exklusive moms för de Abonnemang som riktar sig mot företagskunder.

4.3 Jaramba/Ampd kan komma att ändra priset på Abonnemangen från tid till annan. Eventuella prisändringar träder i kraft när den aktuella perioden (d v s den period som du redan har betalat för) löper ut. Prisförändringarna kommuniceras via Hemsidan, Appen eller via de kontaktuppgifter du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. Om du inte godkänner ändringen av priset kan du säga upp Abonnemanget enligt punkt 6.1. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att du har informerats om det nya priset betyder det att du godkänner det nya priset.

4.4 Betalning ska ske genom de betalningsmetoder som Jaramba/Ampd erbjuder från tid till annan. Betalning sker mot en fast avgift per månad och erläggs i förskott. För vissa Abonnemang som ingår som en del av en kampanj som drivs av Jaramba/Ampd eller av en samarbetspartner till Jaramba/Ampd kan krävas att betalning ska ske på visst sätt eller via samarbetspartnern (t.ex. genom faktura). Betalningsmetoder och betalningsvillkor framgår då av villkoren för kampanjen ifråga.

4.5 Om du betalar med konto- eller kreditkort debiteras avgiften samma kalenderdag som Abonnemanget har skapats. Ditt Abonnemang förnyas sedan automatiskt vid varje ny Abonnemangsperiods början (d v s vid varje ny månad) såvida du inte säger upp ditt Abonnemang innan Abonnemangsperioden löper ut i enlighet med vad som gäller för uppsägning i punkt 6.1 eller Jaramba/Ampd återkallar din åtkomst i enlighet med punkt 6.2.

4.6 Skulle avgiften inte kunna debiteras på samma kalenderdag en viss månad, t.ex. om dagen för debitering inte skulle infalla på en bankdag, debiteras avgiften nästkommande bankdag.

4.7 För att få oavbruten tillgång till Utbudet i ditt Abonnemang är du skyldig att tillse att du har erlagt betalning enligt den betalningsmetod som gäller för det aktuella Abonnemanget. Betalar du med konto- eller kreditkort är du skyldig att tillse att det finns täckning på ditt konto för att betala avgiften inför varje ny Abonnemangsperiod. Om debitering av avgiften misslyckas kommer Jaramba/Ampd att skicka ett meddelande därom till dig och göra ett nytt försök att utföra transaktionen. Sådant nytt försök sker varje dag i 5 bankdagar. Din tillgång till Utbudet kommer automatiskt att upphöra om avgiften inte har betalats efter sådant sista försök.

4.8 Eventuella erbjudanden och rabatter kan inte kombineras med varandra.

5. Ångerrätt

5.1 Eftersom innehållet i Tjänsten är digitalt och inte levereras på ett fysiskt medium finns det ingen ångerrätt. I och med att du tecknar ett Abonnemang samtycker du till att du inte har någon ångerrätt på ditt köp. Du har dock alltid rätt att säga upp ditt Abonnemang enligt vad som framgår under punkt 6.1

6. Löptid och uppsägning

6.1 Kortaste löptid för ett Abonnemang är en månad. Du kan när som helst säga upp ditt Abonnemang via ditt Användarkonto eller genom att kontakta kundtjänst. För att nästa Abonnemangsperiod inte ska börja löpa måste du säga upp ditt Abonnemang senast 24 timmar innan nästa Abonnemangsperiod börjar löpa. Uppsägningen träder i kraft när den Abonnemangsperiod som du redan har betalat för löper ut.

6.2 Jaramba/Ampd förbehåller sig rätten att säga upp Abonnemanget och Avtalet och stänga av ditt Användarkonto när som helst i händelse av obehörig användning, eller misstanke om obehörig användning, av Tjänsten eller vid misstanke om brott mot dessa Allmänna villkor. Jaramba/Ampd har vid sådan uppsägning och avstängning inget ansvar eller skyldighet gentemot dig och Jaramba/Ampd kommer inte att återbetala några redan inbetalade belopp.

6.3 Temporär avstängning från Tjänsten kan ske vid avsaknad av täckning för Abonnemangsavgift eller på grund av omständigheter utanför Jaramba/Ampd kontroll, se närmare under punkt 11.1.

7. Reklamation

7.1 Om Tjänsten skulle vara felaktig har du rätt att reklamera ditt köp. Om du vill göra sådan reklamation ska du underrätta oss inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, i allvarliga fall, ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd.

7.2 Om Du anser att Tjänsten är felaktig ska du skicka ett meddelande till kundtjänst där du beskriver felet.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Tjänsten och det innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör Jaramba/Ampd, Jaramba/Ampd:s licensgivare eller andra tredje parter och skyddas av immateriella rättigheter. Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda innehållet i Tjänsten för privat bruk eller i enlighet med vad som stadgas i ditt Abonnemang, samt i de Allmänna villkoren. Innehåll i Tjänsten som licensierats via en s.k. öppen licens såsom t ex Creative Commons eller liknande får endast användas i enlighet med de villkor som anges i sådan licens.

8.2 Du får inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i Tjänsten.

8.3 Mjukvara som ingår i Tjänsten säljs inte till dig utan du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda mjukvaran och Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i ditt Abonnemang samt i de Allmänna villkoren.

8.4 För eventuell programvara från tredje part som ingår i Tjänsten gäller sådan tredje parts licensvillkor. Jaramba/Ampd tar inget ansvar för tredje parts villkor.

8.5 Du har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt dessa Allmänna villkor.

9. Garantier

9.1 Användningen av Tjänsten och dess innehåll sker på egen risk. Så långt som möjligt under tillämplig lag lämnar Jaramba/Ampd inga garantier, uttryckliga eller antydda, avseende Tjänstens kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte. Jaramba/Ampd lämnar vidare inga garantier, gör inga intyganden och tar inget ansvar för andra produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Tjänsten eller via en länkad hemsida eller som visas på en banner eller annonseras på annat sätt.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Jaramba/Ampd ansvar enligt detta Avtal är begränsat till årsvärdet av den Tjänst du abonnerar på.

10.2 Part är inte ersättningsskyldig för indirekt skada såsom förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, utebliven vinst eller annan liknande förlust.

11. Tekniska begränsningar och ändringar

11.1 Jaramba/Ampd kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten i drift och Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Dock kan tekniska svårigheter, underhåll, säkerhetsuppdateringar, förbättringar eller liknande åtgärder samt force majeure händelser från tid till annan leda till att Tjänsten fungerar otillfredsställande eller är helt eller delvis otillgänglig.

11.2 Jaramba/Ampd strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller förändra Tjänsten utan att informera om förändringen. Uppdateringar och förändringar kan till exempel innebära att titlar och utgåvor som inledningsvis ingick i ditt Abonnemang kan komma att utgå. Jaramba/Ampd är inte återbetalningsskyldig för sådana förluster.

12. Personuppgifter

12.1 Du samtycker till att Jaramba/Ampd samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Jaramba/Ampd:s Integritetspolicy som du finner här.

13. Ändring av Allmänna villkor

13.1 Dessa Allmänna villkor kan komma att ändras efter det att du första gången godkänt dem. Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad om och följa vid var tid gällande Allmänna villkor.

14. Cookies

14.1 I och med att du besöker vår Hemsida och använder Tjänsten samtycker du till användningen av cookies och liknande teknologier i enlighet med vår Integritetspolicy som du hittar här.

15. Överlåtelse

15.1 Jaramba/Ampd kan komma att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje part.

16. Kundtjänst

16.1 Om du har frågor som rör Tjänsten eller klagomål på Tjänsten är du välkommen att kontakta Jaramba/Ampd kundtjänst.

16.2 Du når kundtjänst på [email protected]. Kundtjänst återkommer normalt inom 24 timmar eller nästa helgfria arbetsdag.

17. Kontakt

17.1 Jaramba/Ampd AB, org.nr: 559187-3269, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. www.jaramba.se.

18. Tillämplig lag och tvist

18.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

18.2 Vid en eventuell tvist med Jaramba/Ampd har du rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.