få Jaramba Premium 2 månader
gratis med telia zone

Integritetspolicy

Streamience AB, org.nr. 556915-6739, (”Streamience” eller ”Vi”) värnar om att skydda din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas.

Denna Integritetspolicy gäller för både Jaramba Free och Jaramba Premium samt för användning av Tjänsten såväl via Hemsidan som via Appen. De Allmänna villkoren och Integritetspolicyn utgör tillsammans Avtalet mellan dig och Streamience. De definitioner och begrepp som förekommer i denna Integritetspolicy har samma innebörd som de har i de Allmänna villkoren om inget annat anges. Streamience är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy kan du alltid kontakta kundtjänst.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
1. Vad är personuppgifter och hur samlas de in
1.1 Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. 
1.2 Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som Användare lämnar dina uppgifter till oss i samband med t.ex. skapande av ett Användarkonto. Passiv insamling sker genom tekniska verktyg såsom exempelvis cookies. 
2. Vilka personuppgifter vi behandlar
2.1 Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss. d.v.s. ditt namn, adress, e-postadress och information om det land du bor i. Om du har tecknat ett Abonnemang kan vi även komma att behandla betalningshistorik. Om du använder ditt Facebook konto för att logga in i Tjänsten behandlar vi information om ditt användarnamn och den övriga information som du gör tillgänglig genom dina inställningar för Facebook. 
2.2 Om du deltar i en marknadsundersökning, tävling eller liknande som vi genomför eller som tredje part genomför för vår räkning kan vi komma att samla in och behandla ytterligare personuppgifter än de som anges ovan. Dessa personuppgifter kan komma att kombineras med övrig information som du har lämnat till oss exempelvis vid registrering av Användarkonto eller användning av Tjänsten. 
2.3 Vid användning av Tjänsten behandlar vi även automatiskt viss information (bland annat information om hur du använder Tjänsten, teknisk information, IP-adress, särskilda enhetsidentifierare (UID), vilken webbläsare och vilket operativsystem som används samt vilken version av Appen som är nedladdad).
2.4 Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 
2.5 Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavares samtycke för att få använda Tjänsten. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter om någon som är under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna så snart som möjligt. 
3. Hur vi behandlar personuppgifter 
3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: registrering av Användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten via Hemsidan och Appen, administration av kundförhållandet mellan dig och oss, genomförande av kundanalyser och för att se till att Tjänsten fungerar tillfredsställande samt för att utveckla och förbättra vår Tjänst, Hemsida och App. 
3.2 Vi kan vidare komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål samt om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen eller för att skydda våra kunder och användare. 
4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part
4.1 För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter: 
– Förlag, innehållsleverantörer och övriga samarbetspartners som Streamience från tid till annan har avtal med (avser endast begränsad information – såsom exempelvis statistik på aggregerad nivå),
4.2 Utöver vad som anges ovan kan Streamience komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med vad som anges ovan under 3.2. 
4.3 Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av Streamience verksamhet.
5. Hur länge vi sparar personuppgifter
5.1 Vi sparar Dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från domstol. 
6. Information och rättelse
6.1 I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en begäran till oss. En begäran ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av dig. Begäran skickar du till Streamience AB, Valhallavägen 140, 114 59 Stockholm.  Om du vill ha ditt svar digitalt ber vi att du i din ansökan uppger din e-postadress.  
6.2 Du kan närsomhelst begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga raderas, rättas eller blockeras. Du kan också redigera viss information om dig i ditt Användarkonto.
6.3 Du har vidare rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Sådan begäran gör du via ditt Användarkonto.  

COOKIES
7. Vad är cookies?
7.1 En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används exempelvis för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till de angivna utgångsdatumen för respektive cookie. 
8. Vilka typer av cookies vi använder och varför 
8.1 Strikt nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla Hemsidan. De mäter antalet unika besökare eller tillhandahåller vissa funktioner (exempelvis automatisk inloggning).
8.2 Statistik – Dessa cookies gör det möjligt för oss att samla in information om hur besökare använder Hemsidan. Vi använder informationen för att framställa rapporter och för att utveckla och förbättra Hemsidan och Tjänsten. För detta ändamål använder vi Google Analytics som är en webbanalystjänst. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapporter och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Google Analytics dataskyddspolicy. Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. 
8.3 Funktionella cookies som gör det möjligt för oss att anpassa Hemsidan och Tjänsten efter de inställningar och val du har gjort, exempelvis för att komma ihåg ditt användarnamn eller land.
8.4 Utöver de cookies som nämns ovan kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Hemsidan, i Tjänsten och i e-postutskick i syfte att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Hemsida och Tjänst. 
9. Blockera cookies
9.1 Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina inställningar på din webbläsare till att blockera cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Hemsidan eller Tjänsten inte kommer att fungera korrekt eller fungera överhuvudtaget.